έκκληση και συμμετοχή για αλλαγή νομοθεσίας

2 posts / 0 new
Last post
petrosgrafs
petrosgrafs's picture
Offline
Last seen: 2 years 1 month ago
Joined: 07/04/2010 - 03:15
έκκληση και συμμετοχή για αλλαγή νομοθεσίας

Η γερμανική κυβέρνηση αντιτίθεται στην υιοθέτηση μιας νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας εναντίον των διακρίσεων. Η Οδηγία αυτή θα πρέπει να συνεισφέρειστον τερματισμό του αποκλεισμού και της διάκρισης που βιώνουν οι άνθρωποι λόγω της ηλικίας τους, του σεξουαλικού 
τους προσανατολισμού,της θρησκείας ή της αναπηρίας. Η υιοθέτηση αυτής της νέας ευρωπαϊκήςΟδηγίας χρειάζεται την συμφωνία όλων των 27 κρατών-μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Η Γερμανία θα πρέπει να αποσύρει την αντίθεση της, ώστε νααντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διακρίσεις στην Ευρώπη.Υπογράψτε την έκκληση εδώ:http://www.amnesty-actie.nl/eupetition/?locale=el_GR

field_vote: 
No votes yet
petrosgrafs
petrosgrafs's picture
Offline
Last seen: 2 years 1 month ago
Joined: 07/04/2010 - 03:15

Περισσότερα για αύτή την οδηγία.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εκστρατεία Διεθνούς Αμνηστίας: 

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. πρέπει να υιοθετήσει τη νέα 

Ευρωπαϊκή Οδηγία Κατά των Διακρίσεων
 

 

(Βρυξέλλες, 26 Απριλίου) Η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά σήμερα εκστρατεία σχετικά με την Οδηγία της Ε.Ε. Κατά των Διακρίσεων. Στόχος της εκστρατείας είναι η γερμανική κυβέρνηση, η οποία επί του παρόντος μπλοκάρει την υιοθέτηση της οδηγίας, εν όψει της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις (EPSCO) στις 7 Ιουνίου 2010.

 

Η πρόταση για μια νέα οδηγία, την οποία διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2008, έχει σκοπό να θέσει σε εφαρμογή την αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους κατοίκους της Ε.Ε. πέρα από τον χώρο της εργασίας, συμπληρώνοντας βασικά κενά στο τρέχον νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. κατά των διακρίσεων. Απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία και το σεξουαλικό προσανατολισμό, σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση και η στέγαση. Την πρόταση έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο της Ε.Ε. η Γερμανία, παρ’ όλο που την υιοθέτησή της έχουν θέσει σε προτεραιότητα τόσο η τρέχουσα ισπανική Προεδρία της Ε.Ε., όσο και η προηγούμενη σουηδική.

 

«Είναι πραγματικά κρίμα ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα, που απλώς συμπληρώνει ένα υπαρκτό νομικό κενό, να μπλοκάρεται από μια χώρα, η οποία δημοσίως διατείνεται ότι θεωρεί σοβαρά τα θέματα διακρίσεων. Η Γερμανία αρνείται την προστασία στα θύματα διακρίσεων σε όλη την Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή παρέχει τέτοια προστασία στο εσωτερικό της», δήλωσε ο Νίκολας Μπέγκερ, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας.

 

Η γερμανική κυβέρνηση έχει προβάλει το επιχείρημα ότι η υπάρχουσα νομοθεσία της Ε.Ε. κατά των διακρίσεων έχει υπάρξει αναποτελεσματική και ότι δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου η Ε.Ε. να ενεργήσει σε κάποιους από τους τομείς που καλύπτει η οδηγία. Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν ευσταθεί. Ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει ότι η υπάρχουσα Οδηγία της Ε.Ε. για τη Φυλετική Ισότητα έχει βελτιώσει σημαντικά την προστασία από τις φυλετικές διακρίσεις σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Το άρθρο 19 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, επίσης, δίνει στο Συμβούλιο της Ε.Ε. σαφή εντολή να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

«Οι διακρίσεις είναι πολύ διαδεδομένες σε όλη την Ε.Ε., με σοβαρές επιπτώσεις στην πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει δράση αμέσως, για να σταματήσει τον βλαπτικό αντίκτυπο των διακρίσεων στο σύνολο της κοινωνίας. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να υιοθετήσει τη νέα Οδηγία Κατά των Διακρίσεων χωρίς να την αποδυναμώσει, χωρίς να προωθήσει επιπρόσθετες εξαιρέσεις στον ορισμό των διακρίσεων και χωρίς να προσφέρει διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε διαφορετικές ομάδες», κατέληξε ο Μπέγκερ.

 

Υπογράψτε την έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας μας για την υιοθέτηση της Οδηγίας κατά των Διακρίσεων στη διεύθυνση:

 

http://www.amnesty-actie.nl/eupetition/ 

 

Γραφείο ΕΕ Διεθνούς Αμνηστίας (Βρυξέλλες): 

Τηλ: 0032-2-5021499/0032 -2 - 548 2773

Email: www.amnesty-eu@aieu.be 

"Σε περιβόλια με σπαρτά και αφθονία, μα έλειψε το νερό. Kι άμα δεν έχουμε να πιούμε, δεν έχουμε τίποτα..."