Υποβολή Προτάσεων Για Ανεξάρτητες Εκδηλώσεις από Τρίτους για το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016

Οι προετοιμασίες για το 3ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου έχουν αρχίσει!

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον Μαΐο 2016 και θα ολοκληρωθεί με την Πορεία Υπερηφάνειας το Σάββατο 28 Μάιου, στη Λευκωσία.

 

Όπως και πέρσι, η Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να διοργανώσουν παράλληλες δραστηριότητες που στόχο θα έχουν:

 

α. την προώθηση της ορατότητας των ΛΟΑΤI προσώπων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την διοργάνωση Ανεξάρτητων Υποστηρικτικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τρίτους (Independent Events Organised by a Third Party)

 

ή/και

 

β. την οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ με διοργάνωση Ανεξάρτητων Εκδηλώσεων Οικονομικής Στήριξης που διοργανώνονται από τρίτους (Independent Fundraising Events Organised by Third Party).

 

Όλες οι εγκριμένες Ανεξάρτητες Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 2016 θα ενταχθούν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις τουςγια εκδηλώσεις/παραστάσεις/εκθέσεις κτλ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2016.

 

Τρόπος Υποβολής Πρότασης:

 

 1. Περίληψη

Περίληψη Πρότασηςσε λιγότερο από 5 γραμμές

Συνολικό Κόστος σε €

 

 1. Στοιχεία αιτητή/ών

Όνομα ατόμων, συνόλου ή Οργάνωσης

Αναφορά σε άλλα έργα (Projects) που έχουν διοργανωθεί από τους αιτητές στο παρελθόν. (Να περιληφθούν και τυχόν ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι που αφορούν είτε τους διοργανωτές είτε προηγούμενα έργα τους)

Όνομα ατόμου επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κτλ)

 

 1. Περιγραφή Έργου (Project)

Λεπτομερής περιγραφή του έργου (project) και των τρόπων μέσω των οποίων αυτό ανταποκρίνεται στους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω

Αναφορά στην πόλη που θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή. Ενθαρρύνονται οι παραγωγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από μία πόλεις.

Χρονοδιάγραμμα παραγωγής

Λεπτομέρειες για χρήση σκηνικών, ειδικού φωτισμού, ηχητικών συστημάτων που κρίνονται απαραίτητα για την παραγωγή του έργου (project). Να διευκρινιστεί κατά πόσο οι διοργανωτές τα έχουν ήδη στη διάθεσή τους

Να διευκρινιστεί η γλώσσα των κειμένων (γραπτών ή/και προφορικών), όπου ισχύει

Ακριβής αριθμός ατόμων που θα συμμετάσχουν στην παραγωγή

Ακριβής αριθμός και περιγραφή των τεχνικών (technicians) που τυχόν να χρειάζονται για τις ανάγκες της παραγωγής

 

 1. Ενδεικτικό Αναλυτικό Κοστολόγιο

Λεπτομερές κοστολόγιο παραγωγήςσε €. HAccept-ΛΟΑΤ Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του κόστους εάν το κρίνει σκόπιμο.

Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν ενδεικτικό κοστολόγιο ΔΕΝ θα γίνονται αποδεχτές.

 

Υποβολή Πρότασης: Η ολοκληρωμένη πρόταση (όπως αναλύεται πιο πάνω) θα πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  μέχρι τις 20 Μαρτίου2016.

 

Αξιολόγηση Πρότασης: Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία θα καθοριστεί από την Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου.

Οι αιτητές θα ενημερωθούν για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασή τους μέχρι την 1η Απριλίου 2016

 

Όροι Συμμετοχής:

 • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα είναι εμπιστευτικές και δεν θα διατεθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτα μέρη από την Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου
 • Υποβολή των προτάσεων μέχρι 20 Μαρτίου 2016
 • Οι εκδηλώσεις θα προβάλλονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ που θα διανεμηθεί στο κοινό και στα ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και έντυπα), ως  ΑνεξάρτητεςΥποστηρικτικές Εκδηλώσεις ή Ανεξάρτητές Εκδηλώσεις Οικονομικής Στήριξης του Φεστιβάλ που διοργανώνονται από τρίτους
 • Οι διοργανωτές των Ανεξάρτητων Εκδηλώσεων θα μπορούν να προωθούν την εκδήλωσή τους αφού τυχόν υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση εγκριθεί από την Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου και δεν αντιβαίνει με το πνεύμα ολόκληρου του Φεστιβάλ. Η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή τρόπου προώθησης όπου αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Τυχόν μεταφράσεις κειμένων θα αναλαμβάνονται από την Accept- ΛΟΑΤ Κύπρου
 • Τα κόστη παραγωγής της εκδήλωσης θα αναλαμβάνονται από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των διοργανωτών και της Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου
 • Όλα τα κέρδη από την εκδήλωση θα παραχωρούνται στην Accept-ΛΟΑΤ Κύπρουπρος κάλυψη των εξόδων του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016
 • Σε περίπτωση που η εκδήλωση θα έχει εισιτήριο εισόδου, η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου θα συμμετέχει στον χειρισμό των εισιτηρίων στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης
 • Το κοστολόγιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί μέχρι την3ηΑπριλίου 2016 στην Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκδήλωση δεν θα περιληφθεί στο προγραμμα του Φεστιβάλ
 • Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν όλες τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής των εξόδων της διοργάνωσης στην Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου, το αργότερο  μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
 • Η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου θα μπορεί να διανέμει υλικό προώθησης είτε της Οργάνωσης είτε και/του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων
Ελληνικά
Ομάδες Εργασίας: