ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015

Οι προετοιμασίες για το 2ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου έχουν αρχίσει! Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον Μαΐο & Ιούνιο 2015 και θα ολοκληρωθεί με την Πορεία Υπερηφάνειας το Σάββατο 06 Ιουνίου 2015, στη Λευκωσία.

H Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να διοργανώσουν παράλληλες δραστηριότητες που στόχο θα έχουν:

α. την προώθηση της ορατότητας των ΛΟΑΤ προσώπων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την διοργάνωση Ανεξάρτητων Υποστηρικτικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τρίτους (Independent Events Organised by a Third Party)

ή/και

β. την οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ με διοργάνωση Ανεξάρτητων Εκδηλώσεων Οικονομικής Στήριξης που διοργανώνονται από τρίτους (Independent Fundraising Events Organised by Third Party).

Όλες οι εγκεκριμένες Ανεξάρτητες Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 2015 θα ενταχθούν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους για εκδηλώσεις/παραστάσεις/εκθέσεις κτλ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Τρόπος Υποβολής Πρότασης:

1.Περίληψη ​

 •  Περίληψη Πρότασης σε λιγότερο από 5 γραμμές
 • Συνολικό Κόστος σε €

2. Στοιχεία αιητή/ών

 • Όνομα ατόμων, συνόλου ή Οργάνωσης
 • Αναφορά σε άλλα έργα (Projects) που έχουν διοργανωθεί από τους αιτητές στο παρελθόν. (Να περιληφθούν και τυχόν ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι που αφορούν είτε τους διοργανωτές είτε προηγούμενα έργα τους)
 • Όνομα ατόμου επικοινωνίας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κτλ)

3. Περιγραφή Έργου (Project)

 • Λεπτομερής περιγραφή του έργου (project) και των τρόπων μέσω των οποίων αυτό ανταποκρίνεται στους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω
 • Αναφορά στην πόλη που θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή. Ενθαρρύνονται οι παραγωγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από μία πόλεις.
 • Χρονοδιάγραμμα παραγωγής
 • Λεπτομέρειες για χρήση σκηνικών, ειδικού φωτισμού, ηχητικών συστημάτων που κρίνονται απαραίτητα για την παραγωγή του έργου (project). Να διευκρινιστεί κατά πόσο οι διοργανωτές τα έχουν ήδη στη διάθεσή τους
 • Να διευκρινιστεί η γλώσσα των κειμένων (γραπτών ή/και προφορικών), όπου ισχύει
 • Ακριβής αριθμός ατόμων που θα συμμετάσχουν στην παραγωγή
 • Ακριβής αριθμός και περιγραφή των τεχνικών (technicians) που τυχόν να χρειάζονται για τις ανάγκες της παραγωγής

4. Ενδεικτικό Αναλυτικό Κοστολόγιο

 • Λεπτομερές κοστολόγιο παραγωγής σε €.
 • Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του κόστους εάν το κρίνει σκόπιμο.
 • Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν ενδεικτικό κοστολόγιο ΔΕΝ θα γίνονται αποδεχτές.

Υποβολή Πρότασης:

Η ολοκληρωμένη πρόταση (όπως αναλύεται πιο πάνω) θα πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@accpetcy.org μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014

Αξιολόγηση Πρότασης:

Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία θα καθοριστεί από την Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου.

Οι αιτητές θα ενημερωθούν για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασή τους μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2014.

Όροι Συμμετοχής:

Υποβάλλοντας τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους:

 • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα είναι εμπιστευτικές και δεν θα διατεθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτα μέρη από την Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου
 • Υποβολή των προτάσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014
 • Οι εκδηλώσεις θα προβάλλονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ που θα διανεμηθεί στο κοινό και στα ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και έντυπα), ως  Ανεξάρτητες Υποστηρικτικές Εκδηλώσεις ή Ανεξάρτητές Εκδηλώσεις Οικονομικής Στήριξης  του Φεστιβάλ που διοργανώνονται από τρίτους
 • Οι διοργανωτές των Ανεξάρτητων Εκδηλώσεων θα μπορούν να προωθούν την εκδήλωσή τους αφού τυχόν υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση εγκριθεί από την Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου και δεν αντιβαίνει με το πνεύμα ολόκληρου του Φεστιβάλ. Η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή τρόπου προώθησης όπου αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Τυχόν μεταφράσεις κειμένων θα αναλαμβάνονται από την Accept- ΛΟΑΤ Κύπρου
 • Τα κόστη παραγωγής της εκδήλωσης θα αναλαμβάνονται από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των διοργανωτών και της Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου
 • Όλα τα κέρδη από την εκδήλωση θα παραχωρούνται στην Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου προς κάλυψη των εξόδων του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2015
 • Σε περίπτωση που η εκδήλωση θα έχει εισιτήριο εισόδου, η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου θα συμμετέχει στον χειρισμό των εισιτηρίων στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης
 • Το κοστολόγιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί μέχρι την 3η Απριλίου 2015 στην Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκδήλωση δεν θα περιληφθεί στο προγραμμα του Φεστιβάλ
 • Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν όλες τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής των εξόδων της διοργάνωσης στην Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου, το αργότερο  μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015

Η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου θα μπορεί να διανέμει υλικό προώθησης είτε της Οργάνωσης είτε και/του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων

Η βαθμολογία σου: Καμία Average: 1 (1 vote)